Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for maaliskuu 2018

NELJÄS LUKU – kristinoppi lyhyesti esitettynä vuodelta 1948

Kolmas luku | Viides luku

29 AJAN TÄYTTYMINEN.

Pitkien aikojen kuluessa Jumala valmisti ihmiskuntaa vastaanottamaan Vapahtajaa. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti Poikansa maailman Vapahtajaksi. Evankeliumit kertovat meille ilosanoman hänen elämästään ja työstään.

Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa. Gal. 4:4.

Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.

Jouluevankeliumi: Luuk. 2:1–20.

30 JEESUS IHMISENÄ.

Jeesus syntyi ja kasvoi, tunsi väsymystä ja nälkää, iloa ja surua. Kaikessa hän oli meidän kaltaisemme ihminen, kuitenkin ilman syntiä.

Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Luuk. 2:52.

Kun Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Joh. 4:6.

Jeesus itki. Joh. 11:35.

Kaanaan häät: Joh. 2:1–11.

Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Joh. 8:46.

31 JEESUS HENKILÖNÄ.

Jeesus iloitsi Isänsä luomistyön suuruudesta, ja hän murehti nähdessään kärsimystä ja pahaa. Jeesus tiesi, että Jumala itse oli antanut hänelle hänen tehtävänsä. Siksi hän oli peloton ja opetti niinkuin se, jolla on valta. Jeesus rakasti kansaansa ja sen pyhää perintöä. Samalla hän oli täydellisesti riippumaton ihmisistä.

Mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Matt. 6:28–29.

Nähdessään kansanjoukot hänen tuli sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Matt. 9:36.

Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Joh. 4:34.

Hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on. Mark. 1:22.

Hän meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan. Luuk. 4:16.

32 JEESUKSEN KUULIAISUUS.

Jeesus rukoili alati Isää, eli nöyränä hänen kasvojensa edessä ja oli kuuliainen hänen tahdolleen kuolemaan asti.

Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili. Mark. 1:35.

Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili sanoen: ”Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun”. Luuk. 22 :41

Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Fil. 2:8.

33 JEESUKSEN AHDISTUKSET.

Kuuliaisena Isän tahdolle Jeesus joutui kärsimyksiin, kiusauksiin ja kuoleman hätään.

Silloin hän sanoi heille: ”Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani”. Matt. 26:38.

Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: ”Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Matt. 27:46.

Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hebr. 4:15.

34 JEESUKSEN SANOMA.

Jeesus julisti iloista sanomaa siitä, että uusi aika oli hänessä koittanut ihmissuvulle. Jumalan valtakunta oli tullut lähelle.

Tämä valtakunta on iankaikkinen valtakunta ja samalla Jumalan herruutta ihmisten sydämessä ja elämässä. Täydellisyydessään Jumalan valtakunta ilmestyy, kun Kristus tulee kirkkaudessaan.

Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Luuk. 12:49.

Jeesus meni ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”. Mark. 1:14–15.

Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Luuk. 17:21.

35 JEESUKSEN TOIMINTA.

Jeesus auttoi kärsiviä, paransi sairaita ja herätti kuolleita. Jumalan antamalla vallalla hän antoi syntejä anteeksi. Nämä teot olivat ilmauksia hänen rakkaudestaan. Samalla ne osoittivat, että Jumalan valtakunnan voimat jo olivat vaikuttamassa.

Päivä Jeesuksen elämästä: Mark. 1:21–34.

Jeesus herättää Nainin lesken pojan: Luuk. 7:11–17.

Jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Luuk. 11:20.

Jeesus antaa anteeksi syntejä: Mark. 2:1–12.

Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Matt. 12:20.

36 JUMALAN ARMO.

Jeesus etsi yhteyteensä erityisesti sellaisia, joita pidettiin arvottomina ja syntisinä. Tämä lohdutti heitä, mutta loukkasi muita. Näin Jeesus osoitti Jumalan käsittämättömän rakkauden, joka etsii syntisiä ja tahtoo pelastaa heidät. Tätä rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme, sanotaan armoksi.

En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Matt. 9:13.

Publikaanien ja syntisten ystävä. Matt. 11:19.

Vertaus suurista illallisista: Luuk. 14:15–24.

Vertaus tuhlaajapojasta: Luuk. 15:11–32.

37 JEESUS KRISTUS.

Jeesus on täydellisesti ilmoittanut meille Jumalan tahdon ja hänen pelastustarkoituksensa. Jeesuksen ystävät nimittivät häntä opettajaksi ja profeetaksi. Mutta ennen kaikkea he uskoivat, että hän oli luvattu Messias. Hänessä ovat Vanhan Testamentin ennustukset toteutuneet. Itse hän käytti itsestään nimeä Ihmisen Poika. Se merkitsee pelastajaa ja hallitsijaa, jonka Jumala oli luvannut lähettää taivaasta.

Nimi Jeesus merkitsee Vapahtajaa. Kristus eli Messias merkitsee Voideltua.

Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista. Joh. 1:45.

Profeetta Daniel näki yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen. Dan. 7:13.

Tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Matt. 26:64.

38 JUMALAN POIKA.

Jeesus todisti itsestään, että hänen suhteensa Isään on toisenlainen kuin kenenkään muun. Hän on Isän ainoa Poika, josta kirjoitukset todistavat, joka on ollut Isän luona ennen maailman perustamista ja jonka käteen Isä on antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä.

Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Joh. 5:39.

Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Joh. 14:9.

Minä ja Isä olemme yhtä. Joh. 10:30.

Jeesus sanoi: ”Isä, sinä olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista”. Joh. 17:24.

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Matt. 28:18.

Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainokaiseen Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, totinen Jumala totisesta Jumalasta, syntynyt eikä tehty; joka on Isän kanssa yhtä olemusta ja jonka kautta kaikki ovat tehdyt; joka meidän ihmisten tähden ja meidän autuutemme tähden astui alas taivaista ja otti miehuuden Pyhän Hengen kautta neitsyt Mariassa, ja tuli ihmiseksi. Nikealais-Konstantinopolilainen uskontunnustus.

39 SOVITUS JA LUNASTUS.

Uskollisena Isältä saamalleen tehtävälle Kristus vapaaehtoisesti vuodatti verensä ja antoi henkensä lunnaiksi meidän edestämme. Kun Kristus syyttömänä kärsi ristillä, hän kantoi sen syyllisyyden ja rangaistuksen, jonka me olemme synneillämme ansainneet, ja sovitti näin Jumalan vihan. Hän voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Kristuksen kärsimys ja kuolema on meidän syntiemme sovitus.

Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Joh. 17:4.

Ei kukaan henkeäni minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Joh. 10:18.

Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jes. 53:

Meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Room. 5:6.

Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. 2 Kor. 5:19.

Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Kol. 2:15.

Ei Ihmisen Poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Mark. 10:45.

Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Joh. 1:29.

40 KRISTUKSEN KOROTTAMINEN.

Jumala herätti Kristuksen kuolleista ja korotti hänet taivaaseen. Näin Jumala vahvisti Kristuksen sovitustyön.

Kristuksen ylösnousemuksessa ovat iäisen elämän voimat murtautuneet meidän maailmaamme. Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Hän elää, ja hänen omansa saavat elää hänen kanssansa.

Nyt Kristus istuu Isän oikealla puolella ja rukoilee puolestamme. Hän on meidän elävä Herramme, joka tahtoo olla luonamme joka päivä; jota me palvelemme ja jonka me odotamme palaavan kirkkaudessaan.

Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Ap.t. 2:32.

Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Fil. 2:9–11.

Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Joh. 14:19.

Hänen pitää hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. 1 Kor. 15:25.

Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Room. 8:34.

Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. llm. 1:17–18.

41 JEESUS KRISTUS, MINUN HERRANI.

Kristuksen seurakunta uskoo ja tunnustaa:

Minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, Isästä iankaikkisuudessa syntynyt, ja myös totinen ihminen, syntynyt neitsyt Mariasta, on minun Herrani, joka on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä, kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan; että minä olisin hänen omansa ja eläisin hänen valtakunnassaan hänen alamaisenaan ja palvelisin häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niinkuin hän on noussut kuolleista, elää ja hallitsee iankaikkisesti. Tämä on varmasti totta. Vähä Katekismus.

Read Full Post »

Synti

KOLMAS LUKU – kristinoppi lyhyesti esitettynä vuodelta 1948

Toinen luku | Neljäs luku

21 IHMINEN ILMAN JUMALAA.

Luonnollisessa tilassaan ihminen on vailla todellista onnea. Hän on rauhaton ja tyytymätön elämään. Tämä johtuu siitä, että ihminen on luopunut Jumalasta ja langennut syntiin.

Jumalattomilla ei ole, rauhaa, sanoo Herra. Jes. 48:22.

Jumalattomat pakenevat, vaikka ei kenkään aja takaa. Sananl. 28:1.

Syntiinlankeemus: 1 Moos. 3:1–19.

22 JUMALAN KUVA TURMELTUNUT.

Syntiinlankeemuksessa Jumalan kuva ihmisessä turmeltui. Ihminen mieltyi pahaan. Hänellä ei enää ole halua eikä voimaa hyvään. Hän ei rakasta Jumalaa, vaan itseään ja maailmaa.

Tämä jumalanvastainen taipumus kulkee perintönä koko ihmissuvussa, ja sitä sanotaan perisynniksi. Tästä sisäisestä turmeluksesta johtuvat pahat ajatukset, puheet ja teot, joita sanotaan tekosynneiksi.

Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Room. 3:10–12.

Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. Matt. 15:19.

Minä vaivainen syntinen ihminen, joka olen syntynyt syntisestä sukukunnasta. Kirkkokäsikirja.

23 SYNTI.

Synti on sydämen luopumista Jumalasta.

Kun ihminen antaa ruumiillisten himojen hallita itseänsä, hänen syntinsä on aistillisuutta. Kun ihminen rakastaa maailmaa ja sen aarteita enemmän kuin Jumalaa, hänen syntinsä on maailmallisuutta. Kun ihminen kaikessa etsii omaa etuansa, hänen syntinsä on itsekkyyttä. Kun ihminen ihailee ja korottaa itseään ja haluaa tulla toimeen vain oman itsensä varassa, hänen syntinsä on ylpeyttä.

Synnissä on aina epäuskoa. Lopulta epäusko johtaa kapinaan Jumalaa vastaan. Silloin ihminen haluaa tulla kokonaan riippumattomaksi Jumalasta ja kieltää hänelle tulevan kunnian.

Älkää rakaltako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 1 Joh. 2:15.

Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Room. 8:7.

Ihminen ei voi muuta kuin etsiä omaansa ja rakastaa itseänsä yli kaiken. Martti Luther.

Turmeltunut ihminen: Room. 1:18–25.

24 SYNNIN AJALLISET SEURAUKSET.

Synti jatkuvasti turmelee ihmisen sielua ja ruumista.

Ihmisen järki sokaistuu, ja hänen tahtonsa suuntautuu pahaan. Tyhjyys ja levottomuus kuluttavat hänen voimaansa. Synti erottaa hänet ihmisistä ja tuo hänelle kärsimystä. Jatkuva synnin harjoittaminen tekee ihmisen synnin orjaksi; hänen omatuntonsa paatuu.

Synti synnyttää myös vihaa ja kateutta, riitaa ja väkivaltaa. Siten se levittää turmelusta ja onnettomuutta yhteiselämään.

Ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Ef. 2:12.

Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Joh. 8:34.

Pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. 2 Tim. 2:16–17.

Syntiä on se, mikä erottaa minut Jumalasta ja lähimmäisestä. Martti Luther.

25 KUOLEMA JA KATOAVAISUUS.

Synnin mukana on ihmiskuntaan tunkeutunut kuolema, joka siinä lakkaamatta tuhoaa elämää. Ihmisen synnin tähden on luomakuntakin joutunut katoavaisuuden orjuuteen, josta se ikävöi vapauteen.

Niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Room. 5:12.

Synnin palkka on kuolema. Room. 6:23.

Luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Room. 8:19–21.

26 PIMEYDEN VALLAT.

Maailmassa on vaikuttamassa pahoja valtoja, jotka taistelevat Jumalaa vastaan ja turmelevat hänen työtänsä. Näitä ovat synti, kuolema ja perkele.

Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ef. 6:12.

27 JUMALAN VIHA.

Syntiin langenneen ihmisen kauhistavin onnettomuus on, että hän on Jumalan pyhän vihan alainen. Jos ihminen jää Jumalan vihan alaiseksi, hän joutuu kadotukseen.

Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Room. 1:18.

Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Room. 2:5.

Heidän loppunsa on kadotus. Fil. 3:19.

Silloin Jumala eniten vihastuu, kun hän ei ensinkään vihastu, vaan sallii jumalattomien kulkea sydämensä halujen mukaan, kasvaa ja edistyä, eikä tuhoa heitä. Martti Luther.

28 PELASTUKSEN KAIPUU.

Kun Jumalan sana osoittaa ihmiselle, että hän on luopunut Jumalasta, hän tuntee omassatunnossaan syyllisyytensä. Hän on täydellisesti avuton itse parantamaan tilaansa. Jumala herättää hänessä pelastuksen kaipuun.

Samalla tavoin synnin painama ihmiskunta kokonaisuudessaan tarvitsee pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala on antanut meille Jeesuksessa Kristuksessa.

Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Room. 7:24.

Sua syvyydestä avuksi
mä huudan, Jumalani.
Ah, ota korviis huutoni
ja auta sieluani.
Jos syntejä sä muistelet
ja luet syyksi vääryydet,
ken kestää edessäsi?
Virsikirja 290:1.

Read Full Post »

TOINEN LUKU – kristinoppi lyhyesti esitettynä vuodelta 1948

Ensimmäinen luku | Kolmas luku

9 KAIKKIVALTIAS JUMALA.

Jumala on Henki.

Jumala on kaikkivaltias pyhä Herra, joka asuu taivaan kirkkaudessa, mutta rakkaudessaan on samalla lähellä meitä.

Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Joh. 4:24.

Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. 1 Moos. 17:1.

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Jes. 6:3.

Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä? Ps. 139:7.

Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 1 Joh.4:8.

10 LUOJA.

Jumala on sanallansa luonut kaiken, mikä on olemassa, sekä näkyväisen että näkymättömän maailman. Näkymättömään maailmaan kuuluvat enkelit.

Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Hebr. 11:3.

Me olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Jes. 64: 8.

Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Kol. 1:16.

11 TAIVAALLINEN ISÄ.

Jumalaa sanomme Isäksi sen tähden, että hän on kaiken luonut ja ylläpitää sen, mutta erittäin siksi, että hän Jeesuksessa Kristuksessa ottaa meidät lapsikseen.

Minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, niillä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Ef. 3:14–15.

Lutherin selitys ensimmäiseen uskonkappaleeseen.

12 JUMALA YLLÄPITÄÄ KAIKKI.

Kaikki luodut saavat Jumalalta tarpeensa. Hänen kätensä kannattaa kaikkea, mikä on olemassa. Näin hän ylläpitää maailman.

Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Matt. 6:26.

Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. Ps. 145:15–16.

Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? Hän, joka johdattaa esiin niitten joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: ei yksikään jää häneltä pois. Jes. 40:26.

13 JUMALA JOHTAA KAIKKI.

Jumala johtaa vanhurskaudessaan ja rakkaudessaan maailman ja kansojen kohtaloita samoin kuin yksityisten ihmisten vaiheita.

Maailmassa on paljon kärsimystä ja tuskaa. Jumalan tiet ovat tutkimattomat. Usein kärsimys on synnin seurausta, mutta silloinkaan se ei voi tehdä tyhjäksi Jumalan johdatusta.

Herra on hyvä paimen: Ps. 29

Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja armollinen kaikissa teoissaan. Ps. 145:17.

Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Jer. 31:9

14 IHMINEN

Jumala loi ihmisen maan tomusta ja antoi hänelle kuolemattoman hengen.

Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. 1 Moos. 2:7.

Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Saarn. 3:11.

15 IHMINEN, JUMALAN KUVA.

Ihminen on ainoa olento maailmassa, joka voi kuulla Jumalan äänen, turvautua häneen, rakastaa ja palvella häntä. Tämä johtuu siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi.

Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. 1 Moos. 1:27.

16 OMATUNTO

Omassatunnossamme puhuu Jumalan ääni. Omatunto valvoo mielialaamme ja vaatii meitä tekemään, minkä tiedämme oikeaksi, mutta kieltää meitä tekemästä, minkä tiedämme vääräksi. Kristitylle Jumala on sanassaan ilmoittanut, mikä on oikeaa ja mikä väärää.

Omantunnon toiminta osoittaa meille, että joka hetki olemme Jumalan kasvojen edessä.

Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ap.t. 24:16.

On väärin ja turmiollista toimia omaatuntoaan vastaan. Martti Luther Wormsin valtiopäivillä.

17 IHMINEN JA LUONTO.

Jumala teki kaiken hyväksi ja määräsi kaikki luodut palvelemaan hänen tarkoituksiaan. Ihmiselle hän antoi tehtäväksi viljellä ja varjella luomakuntaa.

Sinä teit hänestä lähes jumal’olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle. Ps. 8: 6–7.

Virsikirja 417:6.

18 JUMALAN PYHÄ TAHTO.

Jumala, joka on meidät luonut, on käskenyt meitä elämässämme noudattamaan hänen tahtoaan. Pyhän tahtonsa Jumala on ilmoittanut meille laissa:

Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia.

Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

Muista pyhittää lepopäivä.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

ÄIä tapa.

Älä tee huorin.

Älä varasta.

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.

Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijoita, karjaa äläkä mitään, mikä on hänen omaansa.

Vähän Katekismuksen ensimmäinen pääkappale.

19 LAIN VAATIMUS.

Jumalan laki vaatii meiltä totuutta, vanhurskautta ja puhtautta ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Ennen kaikkea laki käskee meitä rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niinkuin itseämme.

Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä? Miika 6:8.

”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.” Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Matt. 22:37–40.

20 JUMALAN LAKI ON ELÄMÄN OMA LAKI.

Jumalan laki tahtoo suojella Jumalan luomaa elämää ja kaikkea, mikä siinä on pyhää ja kallista. Jos ihminen rikkoo Jumalan lakia, hän tuottaa vahingon elämälleen. Jos hän noudattaa tätä lakia, hän saa siitä siunauksen.

Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! Ps. 1:1–2.

Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme,
polvillemme langetkaamme
Herran, meidän Luojamme, eteen.
Sillä hän on meidän Jumalamme,
ja me olemme kansa, jota hän paimentaa,
lauma, jota hänen kätensä kaitsee.
Ps. 95:6–7.

Read Full Post »

Jumalan ilmoitus

ENSIMMÄINEN LUKU – kristinoppi lyhyesti esitettynä vuodelta 1948

Toinen luku

1. ELÄMÄMME KALLEIN ASIA.

Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sentähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa.

Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.

Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme. Ps. 100:3.

Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Matt. 16:26.

2. SALATTU JUMALA.

Jumala on salattu. Emme voi nähdä häntä silmillämme emmekä ymmärtää ajatuksellamme.

Totisesti, sinä olet salattu Jumala. Jes. 45:15.

Jumala asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; yksikään ihminen ei ole häntä nähnyt eikä voi nähdä. 1 Tim. 6:16.

3. JUMALA LÄHESTYY MEITÄ.

Voimme oppia tuntemaan Jumalan vain siten, että hän ilmoittaa itsensä meille. Rakkaudessaan Jumala lähestyy meitä ja vetää meitä puoleensa.

Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jer. 31:3.

Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. Joh. 7:17.

4. MITEN JUMALA ILMOITTAA ITSENSÄ.

Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille omassatunnossamme. Mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille Pyhässä Raamatussa ja Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa.

Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Ps. 19:2.

Kertomus Joosefista: 1 Moos. 37:39–45.

Hän on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa. Ap.t. 17:26–27.

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, joka on hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva. Hebr. 1:1–3.

5. PYHÄ RAAMATTU.

Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. 2 Piet. 1:21.

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. 2 Tim. 3:16.

6. RAAMATTU JA SEURAKUNNAN TUNNUSTUS.

Raamattu on kristillisen uskon ja elämän korkein ohje.

Kirkon historian tärkeinä aikoina on syntynyt tunnustuksia tarkemmin selittämään ja suojaamaan kristillistä uskoa. Vanhin niistä on Apostolinen uskontunnustus.

Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. 2 Tim. 3:14.

Vähän Katekismuksen toinen pääkappale.

7. RAAMATUN SANOMA.

Pyhän Raamatun pääsisällys on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ja pelastuksesta, jonka hän on valmistanut.

Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Joh. 20:31.

Kristus on Raamatun Herra ja Kuningas. Martti Luther.

8. RAAMATUN LUKEMINEN.

Meidän tulee lukea Raamattua siten, että rukoillen etsimme siitä elävää Jumalaa ja olemme kuuliaisia hänen äänellensä, kun hän puhuu meille sanassansa.

Puhu, Herra; palvelijasi kuulee. 1 Sam. 3:9.

Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jes. 55:6.

Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Jes. 66:2.

Auta, että ahkerasti
tutkin sanaas kallista,
elämäni loppuun asti
pysyn siinä vahvana.
Uskoani kasvata,
voimallasi vahvista.
Virsikirja 163:6.

 

Read Full Post »

Lähettiperhe oli ollut lomalla Suomessa ja täälläoloaikana perheen nuoriso oli hankkinut äänitteinä hengellistä nykymusiikkia. Kun he palasivat jälleen kentälle, niin muuan naapurustossa asunut poppamies sanoi heille: ”Te olette vaihtaneet jumalaa.” Kun lähetit kiistivät tämän, niin mies ei hellittänyt, vaan selitti, että tehän kuuntelette meidän jumalamme musiikkia!

Lue artikkeli Kaikki musiikkiko neutraalia?

Lue myös artikkeli Helvetinlaulua – Hillsongin musiikki – Typeryyden ylistystä.

Lisää nykymusiikin käytöstä seurakunnassa voit lukea kategoriasta Vääränlainen ylistys.

Alla vielä osa kirjoituksestani vuodelta 2015.

**

Aivan aluksi pitäisi tietysti määritellä, mitä ylistys on. Ovatko esimerkiksi ilo, kiitollisuus ja palvonta eri asioita kuin ylistys? Teoretisoimatta sen enempää niputan ne tässä kaikki ylistys-käsitteen alle.

Nykyisin ylistys tuntuu tähtäävän tunnepuolen kokemuksiin, jonkinlaisiin elämyksiin. Jos ylistetään vain sen takia, että voidaan saada itsellemme emotionaalisia kokemuksia ja unohdetaan Jumala ylistyksen keskiöstä, ollaan pahasti hakoteillä. Kaiken kaikkiaan sellainen ylistys, joka vaikuttaa suorittamiselta, ”pumppaamiselta” tai rituaalilta, tuntuu vastenmieliseltä ja keinotekoiselta.

Monet ihmiset tuntevat olonsa kiusaantuneiksi tilanteissa, joissa lauletaan pitkiä aikoja ylistyslauluja kädet kohotettuina. Eikä ihminen aina ole kiitosmielellä, voi olla monenlaisia vaikeuksia elämässä sillä hetkellä. Ihmiset ovat myös luonteeltaan erilaisia – monilta ylistäminen kerta kaikkiaan ei vain luonnistu. Suomalaisethan ovat tunnetusti jäyhää kansaa, joka ei hevin tunteitaan muille näytä. Luonteiden erilaisuutta on voitava kunnioittaa – eivät kaikki ole samanlaisia, eikä heitä pidä puristaa samaan muottiin.

Ylistyksen on lähdettävä aidosti sydämestä, sillä ei väkinäisessä ylistämisessä ole mitään mieltä. Tosin meidän pitäisi nähdä vaikeuksiemme yli ja ymmärtää Jumalan suuruus kaikessa – omasta kurjuudestamme huolimatta. Raamatussa meitä kehotetaan kiitämään joka tilanteessa (1. Tess. 5:18). Kiitollisuuden Jumalaa kohtaan pitäisi olla sydämen asenteenamme.

Itse kuulun siihen joukkoon, joka ylistää mieluummin itsekseen kaikessa hiljaisuudessa silloin kun siihen on aihetta. Lähinnä se ilmenee kiitosmielenä ja kiitosrukouksena Jumalalle. Jumala on auttanut monin tavoin niin pienissä kuin suurissakin asioissa, ja on luonnollista antaa Hänelle kaikesta kunnia ja kiitos. Mikään tässä maailmassa ei ole omaani. Kaikki mikä meillä on, on lahjaa Jumalalta: läheiset, maallinen omaisuus, toimeentulo, terveys jne.

Saamme kiittää ja ylistää Jumalaa myös siitä, että Hänen sanansa ja lupauksensa Raamatussa ovat tosia. Ja jos ei muusta voi ylistää, niin ainakin siitä, että saa olla pelastettu syntinen Jeesuksen sovitustyön tähden.  Herramme Jeesus on murskannut käärmeen pään Golgatan keskimmäisellä ristillä, joten Saatanalla ei ole meihin enää mitään valtaa!

Toki mielelläni yhdyn ylistyslauluihin ja kiitosvirsiin hengellisissä tilaisuuksissa. Mielipiteeni oikeanlaisesta ylistysmusiikista on, että ensinnäkin sanoman on oltava oikea ja selkeä, Kristusta korottava. Toisekseen uskon, että Jumalakin kuuntelee mieluummin hillittyä musiikkia kuin kovaäänistä bändiä. Joskus tässä on ihan terveen järjen käyttö paikallaan: musiikin on oltava sellaista, että kaikki vauvasta vaariin voivat olla paikalla. Ei Pyhän Hengen tahto ole, että vanhempi väki jää kotiin seurakunnan kokouksessa esitettävän musiikin takia tai että täytyy pitää korvatulpat korvissa.

Kiitos ja ylistys sinulle Jeesus, että olet kuollut puolestani ja lahjoittanut minulle iankaikkisen elämän. Kiitos, että tiedät kaikki tarpeeni ja olet pitänyt minusta huolta monin tavoin. Kiitos avustasi ja turvastasi kaikissa vaikeuksissani. Kiitos, että olet lähellä minua ja että mikään ei tapahdu ilman Sinun sallimustasi. Kiitos siitä, että saan luottaa sinun hyvään tahtoosi minunkin kohdalla; tapahtukoon Sinun tahtosi elämässäni. Aamen.

Read Full Post »

Unity in Messiah, How?
Israel Today, February 2018, by Gershon Nerel, suom. SK

Monet kristityt ja messiaaniset juutalaiset puhuvat ”Yeshua-uskovien yhteydestä” ja ”Kristuksen yhdestä ruumiista”. Varsinkin toisen Vatikaanin kirkolliskokouksen (1962-1965) jälkeen ekumeeninen liike pyrkii saavuttamaan universaalisen yhteyden seurakuntien ja kirkkokuntien välillä. Ekumenia ajaa myös maailmanlaajuista uskontojenvälistä yhteyttä. Todellisuudessa kuitenkin useimmat kristityt / messiaaniset pysyvät jakautuneina, koska eivät pysty sopimaan Raamatun tulkintaa koskevista todellisista erimielisyyksistä. Olennaiset erimielisyydet koskien oppia ja tunnustusta ruokkivat jatkuvasti erillisinä pysymistä ja aiheuttavat vihanpitoa ja poissulkemisia.

Seurakunnallisen yhteyden kristillisen / messiaaniseen ihanteen ihailijat lainaavat usein sellaisia UT:n jakeita kuinyksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte” (Ef. 4:4) ja ”niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä” (Room. 12:5). Siksi yhteyden aihetta käytetään usein työkaluna järjestää rakenteelliset elimet johtosääntöjen ja hallinnollisten virkamiesten alaisiksi. Paavali kuitenkin kirjoitti, että: ”Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen” (1. Kor. 11:19). Tämä osoittaa, että suuret organisaatiot ovat riippuvaisia maallisesta koneistosta ja taipuvaisia tulemaan poliittisten vallankäyttäjien järjestelmiksi. Ennemmin tai myöhemmin hierarkkiset elimet alkavat keskittyä omiin institutionaalisiin etuihinsa. On yleistä, että ne taistelevat oman selviämisensä puolesta, varsinkin säilyttämällä oman johtonsa prioriteetit. Ne, joilla on asema organisaatiossa, haluavat joko säilyttää virkansa, vaikuttaa, tai saada palkkaa ja arvostusta. On tavanomaista, että organisaatiot käyttävät paljon aikaa ja vaivaa kerätessään varoja byrokratiansa hyväksi.

Valitettavasti liian monessa tapauksessa kutsu uskovien yhteyteen palvelee työkaluna saavuttaa valtaa puolueelle ja valvoa teologian aluetta. Sellaiset järjestäytymiset tahtovat synnyttää dogmeja, joita pakotetaan toisille. Säännöllisesti seurakunnallisista opeista tulee niin koskemattomia, että ne ylittävät raamatullisen opetuksen ja Pyhän Hengen ohjauksen auktoriteetin. Tätä ilmiötä voidaan jäljittää varhaisten vuosisatojen jälkeisten kirkolliskokousten tekemien päätösten kautta. Melkoinen määrä kristittyjä, varsinkin juutalaisia kohtaan vihamielisiä, ohjailevat instituutioitaan julkaisemaan poliittiseen agendan sotkemia teologisia papereita.

Herran Yeshuan opetuksissa on silmiinpistävää, että painotus on yksilöihmisessä, ei ryhmässä eikä organisaatiossa. Esimerkiksi vuorisaarnassa (Matteus 5-7) painopiste on yksilöihmisessä, jolla on henkilökohtainen vastuu seurata Jumalan Poikaa ja pitää hänen käskynsä. Jopa Ilmestyskirjassa, kun Herra puhuu seitsemälle seurakunnalle, hän itseasiassa puhuu suoraan jokaikisen yhteisön yksilöjohtajalle. Raamatussa ei ole mitään käskyä muodostaa alueellisia, kansallisia eikä globaaleja kirkkojen yms. organisaatioita.

Vertauksessa 10 neitsyestä (Matt. 25:1-13) joka ikinen neitsyt on itsenäisesti vastuussa elää puhdasta ja pyhää elämää. Jokaisen Herran Yeshuan opetuslapsen täytyy erikseen pysyä elämänsä aikana uskollisena ja hurskaana, viisaana ihmisenä, joka rakentaa huoneensa lujalle kalliolle eikä liikkuvalle hiekalle (Matt. 7:21-27).

Paikallisseurakunnasta tulee usein kuin perhe. Toiminnallisesti se palvelee hengellisenä ja seremoniallisena runkona Herran Yeshuan opetuslapsille. Siksi paikallisesta seurakunnasta puhutaan kautta uuden Testamentin yhteyden mallina (Matt. 18:17; 3. Joh. 1:10; Ilm. 1:4). Paikallinen paimen tietää tietää oman laumansa tarpeet. Hänen velvollisuutensa on tarkasti ruokkia laumaansa. ”Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion” (Jaak. 3:1). Tärkeintä on kuitenkin olla henkilökohtaisesti yhdistetty Isään ja Poikaan, kuten Herra Yeshua sanoi: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun Isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh. 14:23).

Read Full Post »

Global non-warming and the Big Green Lie Machine
By Alan Franklin, 6.1.2018, suom. SK

Olen nähnyt idioottisten ideoiden tulevan ja menevän, kuten se vakaumus, että jokin, josta käytettiin nimitystä ”The Millennial Bug” tulisi kaatamaan maailman tietokoneet. Kirjoitin uudenvuoden 2000 aattona lehtikirjoituksen, jossa sanoin, että bugeja eli ötököitä on vain puutarhoissamme…

Mutta naurettava hölynpöly ”Globaalista lämpenemisestä” – nyt nimetty ”Ilmaston muutokseksi”, joka peittää kaikki perusteet – kasvaa yhä uhkaavammaksi, varsinkin vapaudelle, kun hallitukset suoltavat ulos aina vain rajoittavampaa lainsäädäntöä. Kirjoitamme siitä kirjassamme, Cults and Isms, True or False? (Kultit ja ismit, totta vai tarua?). Sillä vihreys (greenism) on uusi uskonto, tai osa sitä.

Tätä kirjoittaessani tammikuussa 2018 osat USA:ta ovat kohtaamassa lämpötiloja, alhaisimpia, mitä koskaan on kirjattu.

The Mail Online raportoi: ”Alhaiset lämpötilat, jotka pitävät otteessaan Yhdysvaltain koillisosia, jatkoivat liukumista alaspäin lauantaina, kun alue kamppailee selvitäkseen tämän viikon ‘pommisyklonin’ jälkimainingeista.”

Alueen säämalleja tutkivat meteorologit sanovat, että tuulenpuuskien yhdessä osassa New Hampshire’a ennustettiin saavuttavan -73 °C sellaisessa, jota New York Times kuvailee ympäristönä, joka on niin armoton, että se ”varastaa hengityksesi ja jäädyttää silmäripsesi”.

Tervejärkisessä maailmassa, jossa tosiasiat tutkittiin ja varmistettiin, tällainen tapahtuma ja monet muut eripuolilla maailmaa litistäisi ”Globaalin Lämpenemisen” hyödylliset idiootit kuin lumipallon jalan alle. Elämme kuitenkin järjettömyyden ajassa, joka on syy, että kirjoitimme kirjamme Cults and Isms:True or False?, eikä se ole milloinkaan ollut tarpeellisempi kuin nyt ja on myynnissä vain tällä verkkosivustolla.

Meillä on siinä luku ilmastomuutosvalehtelijoista ja aloitamme sen tällä briljantilla lainauksella ystävältämme tri. David Reagan’ilta:

”Mitä tulee säähän, niin Globaalin Lämpenemisen ideologit ovat voittamattomia. Jos on poikkeuksellisen kylmää, syy on GL. Jos on poikkeuksellisen lämmintä, syy on GL. Jos on poikkeuksellisen kuivaa, syy on GL. Jos on poikkeuksellisen märkää, syy on GL. Jos on tuulista, syy on GL. Jos on tyyntä, syy on GL. Se on ideologista ennemmin kuin tieteellistä – aivan kuten evoluutio.” –Dr David Reagan, Lamb and Lion Ministries’in johtaja ja Christ in Prophecy -esiintyjä.

Sitten kirjoitin: Globaalin lämpenemisen intoilijat eivät suvaitse poikkeavia näkemyksiä. Jättäen huomiotta kaikki ”epämukavat totuudet”, jotka kumoavat heidän väitteensä, he kieltävät tieteelliset näkemykset, jotka haastavat heidät ja ulvovat ”harhaoppia”, jos joskus joku TV-ohjelma välttää sensuurin ja yrittää haastaa heidän hölynpölynsä. Sillä se on usko, jota haastetaan – väärä usko: vihreä fundamentalismi.

Globaalin lämpenemisen teoria pähkinänkuoressa menee näin: Maaplaneetta lämpenee seurauksena ilmakehän hiilidioksidin lisääntymisestä, jonka aiheuttaa ihminen ja tuo lämpeneminen lisääntyy katastrofaalisesti – ja näin ollen meidän täytyy vähentää hiilipäästöjä.

Yli 31400 tiedemiestä ympäri maailman, yli 9000 heistä tohtoreita, on allekirjoittanut asiakirjan, joka sanoo, ettei tämä ole totta.[1] YK toisaalta uskoo globaaliin lämpenemiseen lopullisesti ja väittää, että sen suhteen vallitsee ”tieteellinen konsensus”.

Muistan, kun 1980-luvulla katselin TV-filmejä, joissa näytettiin Lontoota monta jalkaa paksun jään peittämänä parlamenttitalojen tornien törröttäessä Thames’in jäälauttojen yläpuolella. Silloinen pelko – myös väärä – oli ”tuleva jääkausi”.

Marraskuun 23. päivänä Newsweek-lehti USA:ssa ilmoitti: ”Tiedemiehet sanovat, että uuden jääkauden tulemus näyttää olevan takuuvarma” ja ”tuho on oleva hämmästyttävä”. Alle 10 vuodessa ääni kellossa muuttui – maailmasta onkin tulossa valtava kuuma autiomaa.

Media ja vallanpitäjät tieteessä ja politiikassa painottivat näkymää uudesta jääkaudesta, kuten he nyt painottavat näkymää lämpötilan noususta.

Näyttää, että mikä tahansa pelko käy ja useimmat ottavat sen kaiken tosiasiana. Britannialla tietysti oli 1600-luvulla pieni jääkausi, jolla oli hirveät vaikutukset ruuan tuotantoon. Ilmasto todella muuttuu ja se on lämpimämpi nyt, mutta sitä tuskin aiheuttivat härkävankkurit…

Sitten ajassamme oli toinen iso pelko, millennium-bugi. Kaikki tietokoneet kaatuisivat, kun vuosi 1999 vaihtuisi vuodeksi 2000, koska ne oli enimmäkseen ohjelmoitu siten, että vuosiluvuissa oli neljän asemesta vain kaksi numeroa.

Joten, kun vuosituhat vaihtuisi, niin tietokoneet vaihtaisivat numerot 99 kahdeksi nollaksi ja luulisivat, että nyt on vuosi 1900, mikä aiheuttaisi niille kaikille hermoromahduksen ja se ajaisi maailman alas. Sanomalehtitoimittajana tuohon aikaan olin hukkua viralliseen propagandaan, joka sanoi kaikkea tätä ja osan siitä olen säilyttänyt todisteina!

Internet oli täynnä ennustuksia, että voimalaitokset pysähtyisivät, vesilaitokset pysähtyisivät, valot sammuisivat kaikkialla maailmassa, tietokoneet kuolisivat sähköisesti, lentokoneita voisi tippua ja edes autojen moottorit eivät toimisi.

Tietenkin tiedämme, ettei mitään tästä koskaan toteutunut ja harva noista tuomioprofeetoista koskaan pyysi anteeksi tätä harhaanjohtavaa potaskaa. Jotkut firmat muuttivat täydellisesti tietokonesysteeminsä – varmuuden vuoksi. Kustannukset olivat miljardeja; kuka tietää, kuinka monta?

Jotkut varastoivat kynttilöitä, säilykepurkkeja ja kuivattua ruokaa ja jopa vettä muovipulloissa. Jälkeenpäin heidän kissansa söivät vuosikausia tonnikalaa! Julkaisin lehdessä mielipidekolumnin uutta vuosituhatta edeltävänä iltana, jossa sanoin, rauhoittukaa – huomenna ei tapahdu mitään pahaa. Puolenyön jälkeen kävelimme Patin kanssa kotiin vuoden 2000 ensimmäisinä tunteina ja näimme aika iloisina, että valot olivat päällä ja lentokoneet vielä lensivät. Urani oli turvattu!

Mitä tulee globaaliin lämpenemiseen, niin minusta on hämmästyttävää, että valtamedia ei koskaan näytä kyseenalaistavan sitä ja jos joku satunnainen epäilijä pääsee ohjelmaan, häntä vastaan hyökätään, kuin hän olisi hereetikko.

Jos uskallat haastaa havaitun viisauden, niin elämä käy usein hankalaksi. Sen jälkeen, kun Britannian Kanava 4 TV-verkosto lähetti ohjelman ”The Great Global Warming Swindle” (Suuri globaali lämpenemishuijaus), niin uusi inkvisitio ryhtyi toimiin.

Lähetyksiä valvovalle virastolle OFCOM tuli 265 valitusta, joissa maristiin, että ”erilaisia näkemyksiä” ei esitetty.

Suurimmalta osaltaan ohjelmaa ei kuitenkaan kritisoitu. Nyt odotan (turhaan) ”puolueetonta ja tasapainoista” vastausta Al Gore’n pseudotieteellisiin vuodatuksiin, joita on esitetty monissa kouluissa, ikään kuin ne perustuisivat tosiasioihin. Sillä aikaa tässä muutamia tosiasioita.

 • Tähän mennessä ei ole todettu mitään globaalia lämpenemistä.
 • Kaikki maailmanlaajuisten lämpötilojen hyväksytyt mittaukset osoittavat, että vuodesta 2002 suunta on ollut laskeva. Maailma siis kylmenee! Samalla hiilidioksiditasot ovat nousseet.
 • Maailman merkittävin merenpinnan tasoja tutkiva tiedemies sanoo, että merenpinnan tasot EIVÄT ole nousemassa ja on kirjoittanut aiheesta kirjan: ”The Greatest Lie Ever Told”. (ks. tämän luvun loppua kirjassamme).
 • Yhtä ainoaa vuorovesimittaria Hong Kong’issa, joka osoitti 2,3 mm nousua, käytettiin kääntämään globaaleja merenpinnan korkeustilastoja ja saamaan ne näyttämään, ikään kuin käynnissä olisi maailmanlaajuinen trendi.
 • Venetsia ei ole katoamassa nousevan merenpinnan vuoksi. Se on vajoamassa eikä sitä olisi pitänyt rakentaa sinne alun perinkään.
 • 31000 tiedemiestä on romuttanut myytin ”tieteellisestä konsensuksesta” koskien globaalia lämpenemistä. He allekirjoittivat adressin, jonka vuonna 2008 organisoi tieteen ja lääketieteen Oregon-instituutti (Oregon Institute of Science and Medicine).
 • Tarkastellessaan lisääntyneen hiilidioksidin vaikutuksia ilmassa, he päättelivät: ”Lisääntyminen 1900-luvulla ei ole aiheuttanut haitallisia vaikutuksia globaalille säälle, ilmastolle eikä lämpötilalle.” Eivätkä he uskoneet, että se koskaan aiheuttaisi, he vielä lisäsivät.
 • Ja heidän vetoomuksensa mukaan on vahvaa näyttöä, että lisääntynyt hiilidioksidi ilmakehässä tuo ”monia hyödyllisiä vaikutuksia”!
 • Satelliitti- ja ilmapallomittaukset eivät vahvista väitettyä 0,5 Celsius-asteen lämpötilan nousua ja voi johtua siitä, että mittauksia maassa tehdään lähellä kaupunkialueiden lämpösaarekkeita. Tai sitten on taas ehkä niin, että raportointi ei vain ole rehellistä.
 • Auringon aktiivisuudella (auringonpilkut jne.) on läheinen riippuvuussuhde säähän maapallolla, mutta koska emme mahda mitään auringolle, eivätkä poliitikot voi syyttää meitä auringonpilkkujen aiheuttamisesta, niin tämä täytyy jättää pois laskuista.
 • Auringon magneettivuo näyttää samanlaisia trendejä kuin lämpötilojen trendit vuodesta 1880 tähän päivään. Ongelma aurinkopurkausten kanssa on, että niille ei voi lätkäistä veroa, kuten hiilipäästöille.
 • Lämpötilamuutokset edeltävät hiilidioksiditason muutoksia. Al Gore’n mallin mukaan asia on päinvastoin. Hankala tosiasia. Odotamme hänen anteeksipyyntöään maailman harhauttamisesta.
 • Christopher Monckton, Margaret Thatcher’in neuvonantaja, huomauttaa, että keskiajalla lämpötilat olivat jopa 15 °C korkeampia kuin nyt ja viikingit viljelivät maata Grönlannissa, joka nyt on valtava jäinen autiomaa.
 • Silloinen maailma oli ilmeisesti lämpimämpi, miellyttävämpi paikka, jossa oli paljon enemmän tilaa ruuan tuotannolle. Globaali lämpeneminen olisi oikein hyvä asia viljelijöille.
 • Vuonna 1421 kiinalaiset purjehtivat Pohjoisen Jäämeren läpi löytämättä jäätä.
 • ”Vuodesta 1998 maailman lämpötilat ovat laskeneet joka vuosi ja vuonna 2003 pohjoisnavan alueen jää itseasiassa lisääntyi. Miksi emme kuule siitä?” – Prof David Bellamy.
 • Pohjoinen napajää on usein kaksi kertaa odotettua paksumpi.
 • Tutkijat kaikkialta Euroopasta palasivat pohjoisnavan aikaisemmin mittaamattomilta alueilta ja Euroreferendum Blog raportoi 6.5.2009, että sen sijaan, että olisivat löytäneet kaksimetristä jäätä, kuten olivat odottaneet, he huomasivat sen olevan kaksi kertaa paksumpaa, jopa nelimetristä.
 • Jääkarhut eivät ole vaarassa, vaikka ne kaikissa kuvissa näyttävät säälittäviltä seisoessaan pienillä jäälohkareilla. Tosiasiassa niiden määrät ovat nopeasti kasvamassa johtuen metsästysrajoituksista. [2] Eteläinen napajää ylittää 30-vuotisen keskiarvonsa. Pohjoinen napajää on lähellä 30-vuotista keskiarvoaan. (lähde: Cryosphere Today website and “Why Antarctic ice is growing despite global warming,” New Scientistheadline, 20 April 2009)
 • Tulevaisuuden pelottavat näkymät perustuvat tietokonemalliennustuksiin ennemmin kuin todelliseen tieteeseen. Tietokonemallit eivät ole yhtään parempia kuin niihin syötetty tieto.
 • Hiilidioksidi on kasvien ruokaa. Mitä enemmän sitä on, sitä paremmin ne kasvavat. Pumpatkaamme lisää, niin saamme isompia satoja!
 • Presidentti Obaman energiaministeri Stephen Chu kertoi kädenvääntäjien kokoukselle prinssi Charles’in St James Palace’ssa Lontoossa vuonna 2009, että jos kaikki rakennukset ja jalkakäytävät maalattaisiin valkeiksi, niin auringonsäteet heijastuisivat takaisin avaruuteen ja meillä kaikilla olisi paljon viileämpää. Ostakaa maalifirmojen osakkeita, on neuvomme!

Vihreät tietävät, että heidän uskomuksensa eivät kestä tarkempaa tutkimista. Voi pahus, nuo almuthan voivat lakata tulemasta. Hallituksilta on saatavissa isoja potteja pelottelututkimusten julkaisemisesta koskien olematonta globaalia lämpenemistä.

Vihreät veti erityisen vakaviksi se, kun kunnioitettu ympäristönsuojelija professori David Bellamy, aiemmin yksi tunnetuimpia Britannian TV:n esittäjiä, kyseenalaisti ihmisen aiheuttaman ilmastomuutoksen. Sen jälkeen en ole juuri nähnyt häntä TV:ssä. Bellamy, kasvitieteilijä ja 35 kirjan tekijä, esitti noin 400 ohjelmaa.

Sitten eräänä päivänä hän syyllistyi anteeksiantamattomaan rikokseen: hän sanoi, ettei uskonut ihmisen aiheuttamaan globaaliin lämpenemiseen. Hän sanoi: ”Surullinen tosiasia on, että sen jälkeen, kun sanoin tämän, minun ei ole sallittu tehdä TV-ohjelmaa.”

”Olen tiedemies ja minun on noudatettava tieteen ohjeita, mutta kun näen totuutta salattavan, minun on ilmaistava mielipiteeni. Virallisten tietojen mukaan vuodesta 1998 maailman lämpötilat ovat laskeneet joka vuosi ja vuonna 2003 pohjoisnavan alueen jää itseasiassa lisääntyi. Miksi emme kuule siitä?”

Syy, David, on, että se olet sinä, joka olet ulkona kylmässä. Tällaiset kommentit voivat olla yksi syy: ”Vuoden 2017 alussa oli BBC:n ohjelma, jossa neljä asiantuntijaa sanoivat, että tämä tulee olemaan kaiken jään loppu pohjoisella napa-alueella ja esittivät hypoteesin, että siitä tulisi kuumin kesä koskaan.

”Oliko se sitten helvetti? Se oli hyvin kylmä ja hyvin märkä ja nyt olemme saaneet todisteita, että Alaskan jäätiköt ovat alkaneet kasvaa nopeasti – ja sitä ne eivät ole tehneet pitkään aikaan.”

Joten jos haluat tietää tosiasiat vääristä uskonnoista ja muustakin, niin kirjamme on saatavana halvalla suuremmissa erissä seurakunnille USA:ssa ja UK:ssa – lähetämme 48 kirjan laatikoita hintaan $250 USA:ssa ja £75 UK:ssa. Emme tavoittele voittoa yrityksillämme, joiden tarkoitus on saada totuus ulos, varsinkin kristityille tässä petoksen ajassa.

[1] See www.petitionproject.org

[2] www.sciencedaily.com May 10, 2008 Also see our website www.thefreepressonline.co.uk and key in ”global non-warming” for dozens of reports.

 

Read Full Post »

Has Jesus Figured Out When He’s Coming Back?
Israel Today, February 2018 by Ryan Jones, suom. SK

Ja jos vastaus otsikkoon on edelleen ”ei”, niin miksi me jatkuvasti yritämme tehdä niin?

Kun asuu Israelissa, ei ole harvinaista kohdata niitä, jotka ovat myyneet kaiken ja tulleet tähän maahan Jeesuksen välittömän paluun odotuksessa.

Voimakas lopunaikojen ylikorostus on vallinnut kristillistä elämää nyt jo lähes 100 vuotta. Kahdesti tuona aikana koko maailma on sotkeutunut hirvittävän tuhoisiin sotiin ja yksi ”mahdottomimmista” Raamatun profetioista on toteutunut – Israel on jälleensyntynyt. Sen jälkeen Jeesuksen oma ennustus laajalle levinneestä konfliktista, rutosta ja laittomuudesta näyttää toteutuneen.

Huomioiden kaiken tämän voisi luulla monien uskovan, että elämme aivan viimeisiä päiviä ja ehkä näin onkin. Jeesus kuitenkin nimenomaan varoitti, että kukaan ei voi tietää tämän kauan odotetun tapahtuman tarkkaa päivämäärää. Meitä käskettiin olemaan valmiita, mutta minusta näyttää, että Jeesus varoitti erityisesti tietynlaisista lopunajan tarkoista ennustuksista, joista on tullut niin suosittuja evankelikaalisten kristittyjen keskuudessa.

”Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. …Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.” (Matt. 24:36,44)

Ongelma on siinä, että sellaisista ennustuksista lopulta on enemmän vahinkoa kuin hyötyä ja Jeesus varmasti tiesi sen. Ne eivät välttämättä ole menestys. Kuinka voisivatkaan olla? Jeesus itse sanoi, että kukaan ei tietäisi päivämäärää. Jos joku voisi todella tulla ja tarkasti ennustaa Herran tulemuksen, se tekisi Jeesuksesta valehtelijan tai valitettavan tietämättömän. Minä olen päättänyt uskoa, ettei hän ole kumpaakaan.

Näiden ennustusten epätarkkuudella on kumulatiivinen vaikutus, joka vahingoittaa Raamatun kokonaissanomaa. Se antaa pohjaa niille, jotka sanovat, että Jumala ja Hänen Sanansa eivät ole muuta kuin satuja. Se aiheuttaa tuhoa myös itse seurakunnassa. Kuinka monet kristityt toi sisään Edgar C Whisenant’in kirja 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988 (88 syytä miksi Jeesus tulee vuonna 1988) vain, jotta heidän toiveensa romahtaisi ja uskonsa menisi pirstaleiksi?

Whisenant oli terävä kaveri, entinen NASA:n insinööri. Monet samanlaisia ennustuksia tehneet olivat myös teräviä. Toiset eivät olleet. On vain niin, että viisaimmatkin joukossamme ovat alttiita innostumaan liikaa.

Ajattele, että sen lisäksi, että meitä varoitetaan, että kukaan ei milloinkaan voisi selvittää Jeesuksen toisen tulemuksen päivämäärää, annetaan vahvasti ymmärtää, että jo hänen opetuslapsensa elivät lopun aikoja:

”Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat” (Matt. 24:34).

Ja jälleen:

”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.” (1. Joh. 2:18)

Tämä korostaa sitä, että meidän ajanlaskumme harvoin, jos koskaan, synkkaa yhteen Jumalan ajanlaskun kanssa. Tosin olemme lähempänä lopunaikojen loppua, kuin milloinkaan ennen, mutta kuinka lähellä? On varmaa, että niiden, jotka elivät muina kohtalokkaina aikoina kautta historian, on täytynyt samalla tavalla uskoa Jeesuksen paluun olevan lähellä. Ja Raamattu näyttäisi antavan ymmärtää, että Jumalan silmissä se oli. Läheinen Jumalalle voi merkitä 100, 500 tai jopa 1000 vuotta. Entä jos meidän onkin odotettava vielä niin kauan? Katsoisimmeko edelleen elävämme lopunaikoja?

Tämä on syy, että Jeesus oli niin peräänantamaton siinä, että kukaan ei voi tietää (eikä pitäisi yrittää tietää) hänen paluunsa päivää. Se on turha ja epäterve harjoitus. Ole tietoinen ajasta ja aikakausista – hyvä. Pysy aina hengellisesti valmistautuneena, mutta sitä tärkeämpää on, että otamme vaarin Jeesuksen kehotuksesta ”olla peljästymättä”.

”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk. 21:28).

Read Full Post »

Heaven or Hell?

Commentary by Roger Oakland, suom. SK
Understand The Times International: Roger Oakland Ministries
www.understandthetimes.org
1.800.689.1888

Muistan sen kokemuksen, kuin se olisi tapahtunut eilen. Oli pakkasilta talvella 1961. Olin 14-vuotias. Suuri joukko ihmisiä oli kokoontunut eräälle koululle kuuntelemaan väkevää evankelistaa Kanadan Ontariosta. Hänen aiheensa kosketteli taivasta ja helvettiä.

Menin ”ristiretkeen”, koska äitini halusi minun lähtevän kanssansa. Vaikka lapsena olin käynyt seurakunnassa säännöllisesti, niin tämä kokous oli erilainen kuin kaikki, joissa olin ollut aikaisemmin. Koko illan se evankelista viuhtoi edestakaisin lavalla huutaen täysillä. Hän esitti helvetin elävästi palavana hornan kattilana verrattuna kauniiseen taivaaseen kullalla päällystettyine katuineen. Kokouksen lopussa hän pyysi jokaista taivaaseen haluavaa paikallaolijaa nostamaan käden. Kun ”kaikkien päät oli painettu ja silmät suljettu”, minä kohotin käteni varovasti pääni yläpuolelle. En tietenkään halunnut mennä helvettiin. Kukapa haluaisi?

Sitten se evankelista sanoi jotakin, joka oli minulle yllätys. Hän pyysi niitä, jotka olivat nostaneet kätensä, nousemaan seisomaan ja kävelemään salin etuosaan. ”Teidän täytyy ottaa julkinen kanta, jotka aiotte seurata Jeesusta”, hän mylvi. ”Nouskaa ylös tuoleistanne ja kävelkää salin etuosaan, että pelastutte.”

Sydämeni tuntui pysähtyvän. Tarkoittaako hän minua? Kuinka voisin tehdä sen? Täällähän on luokkatovereita, jotka tuntevat minut. He ajattelevat, että olen täysin hullu! Nämä ja muut ajatukset risteilivät mielessäni. Evankelista esitti vielä kaksi tunteellista vetoomusta ja kummallakin kerralla hänen sanansa olivat vielä pelottavampia. Silti istuin liimautuneena tuoliini jalat kiinni lattiassa ja sydän pamppaillen.

Tuolla hetkellä tapahtui jotain dramaattista. Vanha nainen, joka istui takanani, kosketti olkapäätäni ja kuiskasi käheästi korvaani: ”Poju, minä näin, että sinä nostit kätesi”, hän sanoi. ”Jumala tahtoo, että sinä menet eteen ja pelastut. Ethän halua palaa helvetissä, ethän?”

Olin jo ollut traumaattisessa tilassa. Nyt olin epätoivoinen. Kiukun tunteet valtasivat minut. Minusta tuntui, että se evankelista oli huijannut ja manipuloinut minua. Äkkiä hyppäsin tuolistani jättäen äitini siihen. Ryntäsin salin takaosaan, avasin oven ja juoksin pysähtymättä puolitoista mailia kotiin kädet ja jalat jäässä.

Vielä nytkin, kun elän uudelleen tätä kokemusta, samat tunteet toistuvat. Paettuani kotiin evankelistan kutsua ottaa vastaan Kristus, jatkoin juoksemista, en evankelistan, vaan Jumalan ja Raamatun luota. Juoksin vielä 16 vuotta. Vasta, kun minulla oli ikää 30 vuotta, ymmärsin tehneeni vakavan virheen. Huomasin, että Raamattu onkin totta ja sitten hyväksyin uhrin, jonka Jeesus antoi puolestani Golgatan ristillä.

Vaikka se evankelista ja pieni vanha nainen koulun juhlasalissa ehkä väärällä tavalla haastoivat ja manipuloivat minua, niin myöhemmin elämässä huomasin, että se, mitä he sanoivat henkilökohtaisen valinnan tekemisestä sen suhteen, missä vietän iankaikkisuuden, oli totta. Vaikka minulla ei ole mitään evankelistoja vastaan, niin oma käsitykseni on, että jokaisen uskovan pitäisi kertoa evankeliumi toisille käyttämättä painostusta ja manipuloimista.

Sitä kutsutaan Jeesuksesta Kristuksesta todistamiseksi. Oletko kokeillut?

 

Read Full Post »

Four Hours Of Conflict: Israel, Iran & Syria
11.2.2018, suom SK

Lauantain varhaisina aamutunteina Israelin ja syyrialais-iranilaisen liittouman välillä tapahtui yhteenotto, jossa tuhoutui israelilainen F16-hävittäjä ja lisäksi pudotettiin iranilaisvalmisteinen drooni ja lukuisia sotilaallisia kohteita Syyriassa tuhottiin.

Vaikka israelilaisen hävittäjän alas ampuminen oli saavutus, jota laajalti ylistettiin Israelin vihollisten taholta, niin merkittävien syyrialaisten ilmatorjuntajärjestelmien tuho näyttää jättävän Syyrian ja sen iranilaiset tukijat paljon heikompaan asemaan puolustautua tulevia Israelin ilmahyökkäyksiä vastaan.

Puhuen reporttereille neuvottelupuhelussa IDF:n tiedottaja Lt. Col. Jonathan Conricus antoi selkeän analyysin yhteenoton tapahtumista. Iranilainen tutkassa näkymätön drooni, mallinnettu amerikkalaisen RQ-170:n mukaan, lähti lentoon T4 lentotukikohdasta keskisessä Syyriassa, syvällä Syyrian autiomaassa Palmyran lähellä.

IDF:n mukaan iranilaiset Quds-joukot, ulkomailla toimiva eliittiyksikkö, jota Teheran käyttää levittämään vaarallista vaikutustaan Lähi-idässä, on ottanut haltuunsa tämän lentotukikohdan.

Quds-joukot on ollut hyvin aktiivinen Syyriassa auttaen piiritettyä Syyrian presidentti Bashar Assad’ia torjumaan kapinallisjoukkoja. Iran on pyrkinyt rakentamaan ohjustehtaita Syyriassa tuottamaan aseita, jotka pystyvät uhkaamaan Israelin kaupunkeja. Quds-joukot käyttävät T4-tukikohtaa lähettämään iranilaisvalmisteisia drooneja.

Ennen auringonnousua lauantaina Iran lähetti droonin etelään kohti Syyrian ja Jordanian välistä rajaa. Heti sen lähdöstä Israelin ilmavoimat (IAF) tarkkaili droonin lentoreittiä. IAF:n valvojat katselivat, kun drooni meni Jordanian ilmatilaan ja sitten yritti vaivihkaa tulla Israelin ilmatilaan Jordaniasta – odottamattomalta suunnalta – yrittäen kiertää Israelin ilmapuolustuksen.

Drooni lensi Israelin yläpuolella puolitoista minuuttia ennen kuin IAF:n taisteluhelikopteri ampui sen alas klo 4.25 aamulla. IDF keräsi palaset ja toi ne analysoitavaksi – mikä antoi Israelille tilaisuuden tutkia iranilaista drooniteknologiaa.

Seuraavaksi IAF jäljitti iranilaisen asuntovaunun sijainnin, jossa miehistö ohjasi droonia satojen kilometrien päästä Israelista keskisen Syyrian aavikolla.

Vain reilu tunti droonin pudotuksesta, klo 5.34, kahdeksan Israelin hävittäjää lähtivät tehtävänään tuhota asuntovaunu sekä muita sotilaallisia kohteita Syyriassa. Lennellen pohjoisen Israelin yllä hävittäjät ampuivat pitkän kantaman ohjuksia iskien ja tuhoten kohteensa.

Assadin hallituksen valvomat syyrialaiset joukot tulivat sitten yhteenottoon ampuen 15–20 maasta-ilmaan ohjusta kohti Israelin hävittäjiä. Yksi Israelin F16-hävittäjistä ei kyennyt puolustautumaan hyökkäykseltä ja vahingoittui ilmassa, mikä pakotti lentäjän ja navigaattorin jättämään koneen, ennen kuin se murskaantui pohjoisessa Israelissa.

Lentäjä sai vakavia vammoja ja navigaattori loukkaantui lievästi. Onnistuneiden leikkausten ja verensiirtojen jälkeen lentäjän tila parani vakavasta kohtuulliseksi. Kummankin odotetaan toipuvan.

Klo 8.45 aamulla Israel vastasi F16:n pudotukseen. IAF komensi toisen aallon hävittäjiä ilmaan ja 12 kohteeseen Syyriassa iskettiin. Syyrian joukot tulittivat jälleen Israelin koneita, mutta yhteenkään ei osuttu.

Kostotoimissa Israel tuhosi kahdeksan Syyrian ilmapuolustusasemaa tuhoten merkittävän osan Syyrian hallituksen ilmapuolustussysteemistä. Lisäksi iskettiin neljään merkittävään iranilaiseen sotilaskohteeseen.

”Toteutimme laaja-alaisen iskun ilmapuolustussysteemiin: tutkiin, ohjuksiin, pattereihin ja asemiin”, Amnon Ein Dar, IDF:n koulutus- ja opetusjaoston johtaja, sanoi lausunnossa.

Syyrian ja Quds-joukkojen kärsimä kuolonuhrien määrä jää tuntemattomaksi. Iran ja Syyria yrittävät vähätellä kärsimiensä vahinkojen laajuutta – samalla kun juhlivat israelilaisen F16 pudottamista suurena sotilaallisena saavutuksena.

IDF tutkii tapausta päätelläkseen tarkasti, miksi F16 ei pystynyt välttämään vihollisen tulta, mikä johti sen putoamiseen.

Originally published at JNS.org – reposted with permission.

 

Read Full Post »

Older Posts »